= 5.45x39㎜弹(复装)

拆解 制作: 3

体积: 0.25 升 重量: 0.30 千克
钝击: 0 斩击: 0 命中: +0
攻击消耗行动点: 71
平均每回合伤害: 0.00
材质: , 粉末
--
伤害: 36
伤害加成:
穿甲: 6
射程: 37
散步: 33
后坐力: 1400
数量: 30
可用于: AK-74M 步枪, AN-94 突击步枪, CW-24 突击步枪, CW-24 突击步枪改装型


5.45x39㎜是AK枪族自1974年以来的标准弹药.这种弹药受5.56x45㎜ NATO弹启发而制成.这是手工复装的型号.