( S&W 610 手枪体积: 0.5 升 重量: 1.13 千克
钝击: 10 斩击: 0 命中: -2
攻击消耗行动点: 85
平均每回合伤害: 11.76
材质: , 木头
--

弹药: 6 回合:
弹药 伤害 穿甲 噪音
10mm Auto 被甲弹 32 4 68
10mm Auto 被甲弹(黑火药) 24 2 59
10mm Auto 被甲弹(复装) 28 4 64
.40 S&W 空尖弹 27 4 62
.40 S&W 空尖弹(黑火药) 20 2 54
.40 S&W 空尖弹(复装) 24 4 59
.40 S&W 被甲弹 24 10 59
.40 S&W 被甲弹(复装) 21 10 55
.40 S&W 被甲弹(黑火药) 18 5 52
基本远程伤害: 1
射程: 0
穿甲: 0
散步: 320
后坐力: 0
装填耗时: 70
半自动
模组:
2 配件; 1 枪管; 1 口径; 1 握把; 1 导轨; 1 瞄准器; 1 枪托; 1 枪管下挂件

S&W 610 左轮手枪采用了最经典6发子弹的设计,可以选择传统的10mm口径子弹,或者S&W公司特有的.40口径子弹。